კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

თქვენ მიერ შესყიდვისას მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს კონფიდენციალურ ინფორმაციას. კომპანიას არ აქვს უფლება ეს ინფორმაცია თავად გამოიყენოს, ან გადასცეს მესამე პირებს, თუ ეს არ ემსახურება თქვენ მიერ შესყიდვის განხორციელების პროცესის უზრუნველყოფას.

თქვენ მიერ ვებგვერდზე მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას კომპანიის რეკლამის მიზნებისთვის, უნფრო კონკრეტულად, თქვენ შესაძლოა გამოგეგზავნოთ ინფორმაცია ან სიახლეები თქვენ მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე. ზემოაღნიშნული არ წარმოადგენს კონფიდენციალობის ან სტანდარტული პირობების რაიმე სხვა პირობის დარღვევას. 
ყოველთვის შეგიძლიათ უარი განაცხადოთ კომპანიისგან შეტყობინების მიღების თაობაზე.

კატეგორიები